Om Hvidovre Ungecenter

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Ungecenters afdelinger tilbyder rådgivning, vejledning og ambulant behandling, mens nogle unge også bor på vores døgninstitution eller bofællesskaber.

Hvidovre Ungecenter er en organisation med stor viden om unge og teenagere. Vores afdelinger tilbyder forskellige indsatser, fra rådgivning til unge og deres forældre omkring teenager-udfordringer (identitet, seksualitet, selvdestruktiv adfærd, isolation, forbrug af rusmidler) til at en ung anbringes i vores bofællesskaber eller døgninstitution. Vi har altid fokus på at få den unge til at føle sig som en del af "normalsamfundet" og nærmiljøet, hvor skole, uddannelse, venner og familie inddrages.

 

Vi har fokus på, at børnene/de unge udvikler sig på en sådan måde, at de oplever et hverdagsliv, hvor de trives og kan tage imod læring, så de har de bedste forudsætninger for at klare sig godt i voksenlivet.
Vi tager udgangspunkt i de ressourcer og muligheder, som den unge og familiens netværk har, og inddrager netværket aktivt i at finde løsninger for barnet/den unge og familiens problemstillinger.
Vi ser, at udvikling og forandring sker og vokser af anerkendelse og ros, og vi har for øje at skabe så mange små succeser som muligt for og sammen med den unge og familien.
Vi tilbyder individuelt tilrettelagte forløb, hvor Hvidovre Ungecenter forsøger at tilpasse vores tilbud til den enkelte unge og familiens særlige behov.

De unge er en del af deres familie, og forældrene ses som en ressource, der skal inddrages som en ligeværdig samarbejdspartner. Forældrene har kendt deres børn fra de blev født og skal forblive i de unges liv ind i voksentilværelsen.
Samarbejdet mellem de ansatte og forældrene bygger på gensidig respekt og tillid, og vi lægger vægt på åbenhed og ærlighed.

Vi arbejder på, at tilbuddet og behandlingen, vi tilbyder, har en effekt for den unge. Derfor følger vi op hyppigt – i tæt samarbejde med den unge, familien, netværket og kommunens familierådgivning.
Vi bruger FIT (feedback informed treatment) som dels et dokumentationsredskab for, om der sker udvikling/progression i den unges udvikling samt som et af mange dialogredskaber.

Nogle af vores tilbud følger de unge også efter de er fyldt 18 år. Skal den unge have et tilbud efter det 18 år, både som et ambulant tilbud eller på vores døgninstitution eller bofællesskab, skal Familierådgivningen træffe beslutning herom. Det kaldes efterværn og kan tilbydes indtil det 23. år. 

Hvidovre Ungecenter har fokus på høj faglig viden og at være opdateret på den nyeste forskning, så vi kan tilbyde relevant behandling i forhold til de unge og deres familiers behov.
Frem for at fokusere på det, der er svært eller problematisk, er vi mere optaget af at undersøge, hvad der kendetegner de situationer, hvor det problematiske er mere eller mindre eller ikke fremtrædende. Fokus er derfor ikke på mangler eller karaktertræk hos den enkelte, men på relationer og på, hvad der kendetegner forskellige situationer, set ud fra en cirkulær forståelse. Vi tager udgangspunkt i, at alle til enhver tid gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har.

Vi har fokus og sætter ind med tilbud til de unge og deres familier som har forskellige udfordringer og problemstillinger i deres hverdagsliv. Vi har fokus på at forebyggelse af problemudvikling, at problemudviklingen eskalerer og forebyggelse af negative følgevirkninger ind i den unges voksenliv. 
I tæt samarbejde med den unge, familien og familierådgiver sætter vi ind med den rette indsats og tilbud i forhold til problemets omfang.